Söndagen den 27/2 Kl. 17.00

Dagordning för årsmöte Hultsfredsbygdens Ridklubb

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet.
 13. Val av ordförande för föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedd av ungdomssektionen
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)
 17. Val av revisorer och en revisorssuppleant
 18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 22. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte
 23. Sammanträdets avslutande