!

Vi behöver din hjälp!
Du som är medlem hos oss är också en representant för ridklubben och dess verksamhet.
Hjälp oss genom att vara ett föredöme för andra. Bemöt andra som du vill bli bemött själv!
Om alla hjälper till, så gott dom kan efter egen förmåga och i mån av tid, får vi alla roliga och trevliga stunder på ridskolan.

För att driva och utveckla vår förening krävs ideela arbetsinsatser. Vi erbjuder i gengäld en rolig samvaro och gemenskap, som både utbildar och utvecklar dig som förälder, häst- och medmänniska.
Genom att du engagerar dig i ditt barns fritid, investerar du i framtiden och har dessutom roligt på köpet!
Vi behöver en styrelse, sektioner och kommittéer.
Vi behöver hjälp på lov och helger i samband med ditt barns extra aktiviteter såsom tävlingar, kurser och läger.
Vi behöver hjälp med underhålll av anläggning och material.

Dessa personer sitter i styrelsen:
Christer Öberg
Jonas Persson
Jessica Cederlöf-Larsson
Per Danielsson
Robert Nilsson
Annika Fransson ordförande
Susanne Andersson
Elin Wainebro
 

Aktiviteter

OBS!!!
Vi har ett uppehåll med ridskoleverksamheten just nu under tiden vi väntar på att ridskolestallet ska renoveras.

 Vi uppdaterar här på hemsidan och på facebook när vi vet lite mer..

 

ÅRSMÖTE!!!
Ridskolans årsmöte äger rum torsdagen den 27 februari kl. 18.00 i cafeterian. 
Välkommen!

Dagordning för årsmöte Hultsfredsbygdens Ridklubb 20200227


!. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9 . Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det 17 § andra stycket angivna antalet.
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan om ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedd av ungdomssektionen
16.Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)
17. Val av revisorer och revisorsuppleant
18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
19. Val av ombud till SvRF:s och distriktets almänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22.Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte
- Motion ang. familjemedlemsavgift
- Proposition angående stadgeändring för antal ledamöter i styrelsen.
- Proposition anggående stadgeändringar för utträde ur föreningen vid ej betald medlemsavgift
- Stadgeändringar från Svenska Ridsportsförbundet
23. Sammanträdets avslutande

Våra sponsorer hittar ni här


Nyheter på ridklubben hittar du här

Traktor Power Meeting

Den 26-28 juni är det dags för traktorpower meeting i Målilla igen och vi på HBR kommer att hjälpa till även detta år.
Vi behöver folk till muddringen vid entrén och campingvärdar

Vi skulle vara tacksamma om så många som möjligt skulle vilja hjälpa till.
Om ni vill och har möjlighet att hjälpa till så kan ni kontakta Carina på kontoret (Tel. 070-6894898).
Det går också bra att mejla till info@hultsfredsbygdensridklubb.se

 

Proposition till årsmötet på Hultsfredbygdens Ridklubb 2020-02-27

1. Stadgeändring antal styrelseledamöter
Bakgrund: Nu gällande stadgar för Hultsfredsbygdens Ridklubb antogs 2013. I dessa står att styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 6 och högst 8 ordinarie ledamöter samt lägst 2 och högst 2 suppleanter. 
Förslag: Styrelsen vill ändra antalet så att styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter samt lägst 2 och högst 2 suppleanter. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att föreslagna stadgar för Hultsfredsbygdens Ridklubb ska antas.
2. Stadgeändring uteslutning av medlem som ej betalat medlemsavgift
Bakgrund: Nu gällande stadgar för Hultsfredsbygdens Ridklubb antogs 2013. I dessa står att en medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen.
Förslag: Styrelsen vill ändra så att en medlem som efter en påminnelse fortfarande inte betalat efter 30 dagar får anses ha begärt utträde ur föreningen. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att föreslagna stadgar för Hultsfredsbygdens Ridklubb ska antas.
 3. Stadgeändring förslag från Svenska Ridsportförbundet
Bakgrund: På Riksidrottsförbundets och Svenska Ridsportförbundets stämmor 2019 beslutades om stadgeändringar som, förutom mer övergripande regleringar, också omfattar de lokala föreningarna. Svenska Ridsportförbundet uppmanar därför föreningen att göra ändringar i våra egna stadgar på årsmötet 2020.
Förslag: Se separat bilaga. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att föreslagna stadgar för Hultsfredsbygdens Ridklubb ska antas.
Motion till årsmötet på Hultsfredsbygdens Ridklubb 20200227
4. Familjemedlemsavgift
Bakgrund:  Styrelsen har mottagit ett önskemål om en familjemedlemsavgift. Inget önskemål om summa har meddelats. Medlemsavgift för senior är i år enligt beslut från förra årsmötet 450 kr och för juniorer 300 kr. Vilket för en familj på 2 vuxna och två barn blir 1500 kr. Ridklubben får i sin tur betala diverse avgifter på sammanlagt 225 kr per medlem oavsett ålder.
Förslag: Styrelsen föreslår att en familjemedlemsavgift antas från och med år 2021 och består av en familjeavgift för max 2 vuxna och 2 barn med en kostnad på 1100 kr. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att föreslagen familjemedlemsavgift för Hultsfredsbygdens Ridklubb ska antas